مهندس صابر اسماعیل لو

کارشناسی ارشد نانو فناوری مهر 1399

*زمینه های تحقیقاتی:

• حسگرها، عملگرها و الکترونیک منعطف• سامانه‌های میکرو و نانو الکترومکانیکی• فناوری‌های چاپ سه‌بعدی• شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای• فناوری‌های زیرآب• پوشش‌دهی الکتروشیمیایی• آلیاژسازی مکانیکی

 

مهندس زهرا اهرستانی

کارشناسی ارشد نانو فناوری مهر 1399

*زمینه های تحقیقاتی:

• سنتز و مشخصه‌یابی چارچوب‌های فلزی – آلی• نانو جاذب ها• سامانه‌های تولید آب از هوا• تولید هیدروژن با استفاده از روش‌های فتوکاتالیستی• شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

مهندس علی قوی پنجه

کارشناسی ارشد نانو فناوری مهر 1400

 

• سامانه‌های میکرو و نانو الکترومکانیکی• حسگر های بیو/الکتروشیمیایی• شبیه سازی دینامیک مولکولی

مهندس فاطمه سادات عابد حیدری

کارشناسی ارشد نانو فناوری مهر 1399

*زمینه های تحقیقاتی:

• سامانه‌های میکرو و نانو الکترومکانیکی• حسگر های کرنش،ابرخازن ها و باطری ها• مطالعه و شبیه سازی ذرات بنیادین(دینامیک مولکولی و مکانیک کوانتومی)

مهندس مریم رسول زاده

کارشناسی ارشد نانو فناوری مهر 1399

*زمینه های تحقیقاتی:

• سامانه‌های میکرو و نانو الکترومکانیکی• حسگر های کرنش،ابرخازن ها و باطری ها• مطالعه و شبیه سازی ذرات بنیادین(دینامیک مولکولی و مکانیک کوانتومی)