طراحی و ساخت (بومی‌سازی) تجهیزات سنجش کیفیت آب در اعماق مختلف مخازن سدها (CTD)