تجهیزات آبی و محیط زیستی

تولید مجموعه دستگاه های فرآیند تولید آب آشامیدنی از رطوبت هوا

افراب

مجموعه تولید آب آشامیدنی سالم از رطوبت هوا مناسب برای شهر های جنوبی