تجهیزات صنعتی

تولید و شبیه سازی کامپیوتری انواع تجهیزات صنعتی

اسکنر خطی اشعه بتا

 این نوع اسکنرها به صورت خطی با سرعت های مورد نیاز تنطیم شده بر روی عرض ورق حرکت کرده، مقدار ضخامت ورق را اندازه گیری می کنند